BANACH USŁUGI POGRZEBOWE I KAMIENIARSTWO

Ekshumacje

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
•   na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego     Inspektora Sanitarnego,
•    na zarządzenie prokuratora lub sądu,
•    na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.
Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina a mianowicie:
•    pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,
•    krewni zstępni,
•    krewni wstępni,
•    krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
•    powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
•    osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.
Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.
Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na terenie miasta Poznania wydaje:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
W Poznaniu
Ul. Chwaliszewo 75

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację:

http://www.wsse.gda.pl/nadzor-sanitarny/oddzial-higieny-komunalnej/pliki-do-pobrania/412-wniosek-ekshumacja-zwlok/file